کلمات کلیدی
نویسنده: kiasabt - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 133
چگونه می توان کارت بازرگانی گرفت
کارت بازرگانی به شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را می دهد که با کشورهای دیگر به تجارت بپر دازد و کارت بازرگانی به مدت یک سال اعتبار دارد.
برای صادر شدن اظهار نامه ی ثبت نام دفاتر چه مدارکی نیاز است:
1-برای گرفتن کارت بازرگانی داشتن سه برگ اظهارنامه ی ثبت نام دفاتر بازرگانی
2-برای گرفتن کارت بازرگانی دادن پلمپ دفاتر تجاری روزنامه وکل سال جاری و دادن گواهی پلمپ دفاتر تجاری نیاز است.
3-دادن فتو کپی شناسنامه منوط بر این که متقاضی شخص حقیقی باشد
4-ارائه ی فتو کپی اگهی تاسیس شرکت و اخرین تغییراتی ک