کلمات کلیدی
نویسنده: kiasabt - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 41
طریقه ی ثبت شرکت تعاونی چند منظوره
اعضای تشکیل دهنده ی این شرکتها افراد حقیقی و حقوقی هستند که با هدف بهتر کردن وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق کمک متقابل و همکاری با انها تشکیل شده است .اعضای تشکیل دهنده ی این شرکتها نباید از هفت نفر کمتر باشد .
51%هزینه در این شرکتها توسط اعضا تامین می شود .در این شرکتها که کارهای مربوط به تولید و توزیع انجام می شود .
شرکتهای تعاونی چند نوع هستند :
1-شرکت تعاونی تولیدی
2-شرکت تعاونی توزیعی
3-شرکت تعاونی عام
4- شرکت تعاونی خاص
شرکتهای تعاونی تولیدی :فعالیت این شرکتها در امور مربوط به